menu

Algemene leveringsvoorwaarden van RPR Elektrotechniek BV

Alle materialen verhuurd door RPR Elektrotechniek BV blijven onvervreemdbaar eigendom van RPR Elektrotechniek BV evenals het recht om daarvan gebruik te maken.

De door RPR Elektrotechniek BV gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en verplichten RPR Elektrotechniek BV niet tot het sluiten van een overeenkomst.

Indien anders vermeld zijn de door RPR Elektrotechniek BV gehanteerde verhuurprijzen exclusief BTW en gebaseerd op verhuur en montage in Amsterdam RAI, Utrecht Jaarbeurs, Rotterdam Ahoy en Den Haag Congresgebouw. Voor overige steden en beursaccommodaties verzoeken wij u een offerte te laten verzorgen.

De huurder is verplicht het gehuurde ongeschonden te laten en is bij verlies, in ongerede raken van de gehuurde materialen of indien de huurder om welke reden dan ook niet in staat is het gehuurde in de oorspronkelijke staat te retourneren de nieuwprijs verschuldigd aan de verhuurder. De huurder is verantwoordelijk voor de verhuurde en geïnstalleerde materialen tot 2 uur na beëindiging van de beurs, tentoonstelling of evenement.

Als er sprake is van diefstal en of schade dient de huurder dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan RPR Elektrotechniek BV. Bij diefstal of vermissing moet binnen 24 uur aangifte worden gedaan bij de plaatselijke politie. Een kopie van de aangifte moet beschikbaar gesteld worden aan RPR Elektrotechniek BV.

RPR Elektrotechniek BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die door de huurder wordt veroorzaakt. Ook is RPR Elektrotechniek BV niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval of ondeugdelijke werking van apparatuur door welke oorzaak dan ook.

Op al onze offertes, huurovereenkomsten en de daaruit voortkomende verbintenissen zijn de Algemene Leveringsvoorwaarde Installerende Bedrijven 1992 ( ALIB”92) van toepassing.

Indien de opdrachtgever een consument is, zijn de Algemene Consumentenwerk Installerende Bedrijven van toepassing.

Beide door de Uneto vastgestelde algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en zullen op verzoek onverwijld en kosteloos worden toegezonden.

De ALIB’92 is tevens gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr: 162/1992.